Befolkningens aldersfordeling

Samlet set forventes indbyggertallet at stige med 3.224 personer fra 2022 til 2042, svarende til 6,6%.
Den forventede stigning fordelt på forskellige aldersgrupper er vist i tabel 5. Udviklingen varierer meget for aldersgrupperne.
Af den samlede stigning forventes aldersgrupperne fra 65 år og op at udgøre den største del. Antalsmæssigt er der tale om en stigning på 2.630 indbyggere i perioden fra 2022 til 2042, svarende til 82% af den samlede befolkningstilvækst. Den kraftige stigning skyldes, at de store årgange fra såvel efterkrigstiden som den efterfølgende generation i stigende omfang indgår i disse aldersgrupper.
Aldersgrupperne mellem 0-16 år forventes at udgøre 402 (svarende til 12%) af den samlede stigning, mens aldersgrupperne mellem 17-64 år forventes at udgøre 192 (svarende til 6%).
I figur 4 ses aldersgruppernes forholdsmæssige andele af den samlede befolkning i 2022 og 2042. Den største ændring ventes i aldersgruppen over 80 år, som forventes at stige fra at udgøre godt 4% af det samlede indbyggertal i 2022 til knap 8% i 2042.
Størst fald ventes i andelen af de 43-59 årige, fra 25% til godt 22%. I løbet af prognoseperioden kommer de lave årgange, som blev født i begyndelsen af 1980’erne, til at indgå i denne aldersgruppe. De øvrige aldersgruppers andele ventes ændret i mindre grad.

Tabel 5. Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper

Alder

2022

2042

Forskel

%-udv.

0-2 år

1.766

1.782

16

0,9%

3-5 år

1.814

1.947

133

7,3%

6-16 år

7.406

7.659

253

3,4%

17-25 år

4.084

4.213

129

3,1%

26-42 år

9.403

9.745

342

3,6%

43-59 år

12.238

11.698

-540

-4,4%

60-64 år

2.706

2.968

262

9,7%

65-79 år

7.251

8.059

808

11,1%

80- år

2.212

4.033

1.821

82,3%

Total befolkning

48.880

52.104

3.224

6,6%

Figur 4. Aldersgruppernes faktiske og forventede andel af den samlede befolkning

Aldersgruppernes faktiske og forventede andel af den samlede befolkning

Figur 5. Hidtidig og forventet antal 0-2 årige (1. januar)

Figur 5. Hidtidig og forventet antal 0-2 årige (1. januar)
Antallet af 0-2 årige ventes at stige svagt i de to første prognoseår fra 1.766 1. januar 2022, og derefter falde lidt igen og forblive på samme niveau resten af prognoseperioden og slutte på 1.782.

Figur 6. Hidtidig og forventet antal 3-5 årige (1. januar)

Figur 6. Hidtidig og forventet antal 3-5 årige (1. januar)
Antallet af 3-5 årige ventes at stige støt fra 1.814 1. januar 2022 indtil 2027, for så at blive på samme niveau resten af prognoseperioden og slutte på 1.947.

Figur 7. Hidtidig og forventet antal 6-16 årige (1. januar)

Figur 7. Hidtidig og forventet antal 6-16 årige (1. januar)
Antallet af 6-16 årige ventes at falde fra 7.406 1. januar 2022 indtil omkring 2027, og herefter stige støt til omkring 2040, for så at stagnere resten af prognoseperioden og slutte på 7.659.

Figur 8. Hidtidig og forventet antal 17-25 årige (1. januar)

Figur 8. Hidtidig og forventet antal 17-25 årige (1. januar)
Antallet af 17-25 årige ventes at variere med mindre stigninger og fald fra de 4.084, der var 1. januar 2022, gennem hele prognoseperioden og slutte på 4.213 i prognosens sidste år.

Figur 9. Hidtidig og forventet antal 26-42 årige (1. januar)

Figur 9. Hidtidig og forventet antal 26-42 årige (1. januar)
Antallet af 26-42 årige ventes at stige fra 9.403 1. januar 2022 indtil omkring 2030, for så at falde lidt, og herefter stagnere resten af prognoseperioden og slutte på 9.745.

Figur 10. Hidtidig og forventet antal 43-59 årige (1. januar)

Figur 10. Hidtidig og forventet antal 43-59 årige (1. januar)
Antallet af 43-59 årige ventes at falde fra 12.238 1. januar 2022 til 11.570 i 2037, hvorefter antallet forventes at stige svagt resten af perioden og slutte på ca. 11.700 i prognosens sidste år.

Figur 11. Hidtidig og forventet antal 60-64 årige (1. januar)

Figur 11. Hidtidig og forventet antal 60-64 årige (1. januar)
Antallet af 60-64 årige ventes at stige fra 2.706 1. januar 2022 til 3.232 i 2036, med variationer undervejs. Herfra forventes antallet at falde resten af perioden til 2.968 i prognosens slutår.

Figur 12. Hidtidig og forventet antal 65-79 årige (1. januar)

Figur 12. Hidtidig og forventet antal 65-79 årige (1. januar)
Antallet af 65-79 årige ventes at falde fra 7.251 1. januar 2022 indtil 2028, og herefter stige støt resten af prognoseperioden og slutte på 8.059.

Figur 13. Hidtidig og forventet antal 80+ årige (1. januar)

Figur 13. Hidtidig og forventet antal 80+ årige (1. januar)
Antallet af 80+ årige ventes at stige støt fra 2.212 1. januar 2022 til 4.033 i prognosens slutår.
Forskydningen i alderssammensætningen fra 2022 til 2042 er illustreret i figur 14.
Hovedtrækkene er, at andelene i de fleste børn-, unge- og voksenaldre forventes at være lavere i 2042, mens indbyggere i de ældre aldre ventes at udgøre en markant større del af den samlede befolkning i 2042, end de gør i dag.
Sammenlignet med den landsdækkende aldersfordeling i 2022 har Favrskov relativt mange børn og ”yngre” voksne, men betydeligt færre unge og lidt færre ældre.
Gennemsnitsalderen 1. januar 2022 var 41,4 i Favrskov Kommune og 42,2 i hele landet.

Figur 14. Forskydning i alderssammensætningen 2022 og 2042 for Favrskov Kommune samt alderssammensætningen 2022 for hele landet

Figur 14. Forskydning i alderssammensætningen 2022 og 2042 for Favrskov Kommune samt alderssammensætningen 2022 for hele landet